Проект „Доброволци за заетост в Европа” (VolunteersforEuropeanEmployment – VERSO)

На среща с доброволци и младежи от Сдружение Възможност на 09.09.2014 г. г-жа Мила Кръстева, външен експерт от „Рила консулт” ЕООД  имаше възможността да представи Проект „Доброволци за заетост в Европа” (VolunteersforEuropeanEmployment – VERSO) по програма INTERREG  IV C на Европейския съюз, партньор в който е Столична община. Беше представен проекта, който е в  съответствие със стратегията „Европа 2020” и Европейската стратегия за заетост (EES),  и който си е поставил следните цели:

 1. да подпомага местната власт при използване ресурсите на гражданското общество, като устойчив източник на неформално образование и социална кохезия;
 2. увеличаване икономическия, иновативен и конкурентен потенциал на регионите;
 3. събиране, анализ и разпространение на добри практики, както и разработване на инструменти за насърчаване, разработване и прилагане на политики в областта на доброволчеството и заетостта, които да се използват за постигане на европейските и национални цели на местно ниво.

 Общата цел на Проект „Доброволци за заетост в Европа” (VolunteersforEuropeanEmployment – VERSO) е:

- да подпомогне регионалните и местни власти в рамките на проектния консорциум и в Европа за оптимизиране използването на ресурсите на гражданското общество, като устойчив източник на:

а) неформално образование и социална кохезия;

б) засилване икономическия, иновативен потенциал и конкурентноспособността на регионите, чрез идентифициране, анализ и разпространение на информация за добри практики, нови методи и инструменти за подобряване и оценка на регионалните/ местни политики в областта на доброволчеството за заетост в Европа.

Специфичните  цели са съответно:

 1. Съвместно идентифициране на добри практики и методи за техния трансфер, които се използват от гражданското общество за целите на заетостта във всеки регион;
 2. Анализ и оценка на примери на добри доброволчески практики за увеличаване на заетостта, с цел подбор на най-добрите практики от гледна точка на тяхното социално-икономическото и транс-регионално значение;
 3. Разработване на политически инструменти, препоръки и методи за трансфер от вече избраните най-добри практики;
 4. Съвместно изготвяне на Европейски каталог на добри практики в областта на доброволчеството и оптимално използване ресурсите на гражданското общество;
 5. Съвместно подпомагане процеса на създаване и прилагане на политики на местно и регионално ниво;
 6. Обмен на опит и добри практики;
 7. Осъществяване на двустранни посещения на място, 1 или 2 за всеки партньор, представител на местна власт;
 8. Изготвяне на каталог с препоръки, относно политиките в съответната област, за всеки партньор;
 9. Изготвяне на План за действие за всеки партньор, представител на местна власт.

Бяха представени подробна и основните дейности по проекта, които са групирани в 3 компонента – управление, обмен на опит и разпространение на информация, и включват:

 1. идентифициране, анализ и оценка на добри практики и методи за тяхното прилагане за използване ресурсите на гражданското общество за увеличаване на заетостта във всеки регион, включен в проекта, както и изготвяне на каталог;
 2. разработване на количествени измерители за оценка икономическата и социална стойност и приноса на доброволческите дейности при увеличаване на заетостта;
 3. изработване на препоръки, инструменти и методи, свързани с прилагане на съответните политики;

Особено внимание се обърна на очаквани резултати:

 1. Изграждане на европейска рамка относно политиките в съответната област и определяне на най-добри практики;
 2. Изработване на инструментариум за количествено извършване на оценка на икономическата стойност или конкурентноспособността на доброволческата социална работа;
 3. Създаване на Европейски каталог на най-добрите практики;
 4. Изготвяне на препоръки за създаване на политики;
 5. Изработване на планове за действие.

DSC03627

Обсъдиха се постигнатите до момента резултати от страна на Столична община – участие в създаване на Европейски каталог на най-добрите практики, Изготвяне на информационен бюлетин, Преглед, задълбочен анализ и оценка на 14 европейски практики, селектирани измежду идентифицираните  от градовете –партньори; Идентифициране на  5 бр. (пет) нови добри практики и инициативи в областта на   доброволчеството и заетостта, в т.ч. примери за социална икономика на територията на СО и/или в регионален мащаб, Преглед и анализ на нормативното законодателство, програми и стратегии в другите 7 европейски държави – партньори по Проекта, с цел сравнителен анализ и последващо изготвяне на предложения за изграждането на политиките на СО в областта на доброволчеството и заетостта,  и др.

Общата  сума на проекта възлиза на :  210 522,16 евро

Финансов/нефинансов принос на Столична община: 210 522,16 евро

Водещ партньор:

Университет Aaрхус, Копенхаген, Дания

Партньори:

 1. общината на град Мидълфарт (Дания);
 2. регион Епир (Гърция);
 3. Университет Йоанина, град Йоанина (Гърция);
 4. общината на град Нецверк Липе (Германия);
 5. Общински съвет, град Йист Райдинг, Йоркшир (Великобритания);
 6. Автономно правителство на регион Каталуня (Испания);
 7. Автономен университет Барселона, Барселона (Испания);
 8. общината на град Залаегерсег (Унгария);
 9. Икономически институт Будапеща, Будапеща (Унгария) и
 10. общината на град Куфорден (Холандия).
 11. Столична община